English ภาษาไทย

+66 2840-7279, 7379, 7479

ข้อโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เจริญสมประสงค์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์www.qline.co.th ของ บริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes) 

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือ ได้ใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ www.qline.co.th ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทฯ ขอเรียนว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซด์ของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด 

 

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันอาจเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึง, แต่ไม่จำกัด, เฉพาะการเกิดเนื่องจากถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการที่จะปฏิเสธต่อความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 

 

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือ บริษัทฯ มีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

สิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก บริษัทฯ จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูล เว้นแต่ว่าบริษัทฯ มีความเชื่อที่ดีกว่า ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจำเป็น เพื่อที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อต่อไปนี้ : 

 

• ทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย

• เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ 

• เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัทฯ 

• กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น

About us | Calendar | Career | Customer Service-Warranty Policy | Privacy Policy | Terms & Condition | Site MapCopyright 2024 Charoen Somprasong Co.,Ltd.
All Right Reserved

web design by webunique co.,ltd

subscribe to receive updates/promotions

Hot line

02-840-7279 / 02-840-7379