English ภาษาไทย

+66 2840-7279, 7379, 7479

Customer Service and Warranty

นโยบายการรับประกัน

สินค้า Q-Line ผ่านการทดสอบการใช้งานจริง เพื่อรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสูงสุด ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถรับประกันคุณภาพสินค้า (Limited Warranty) ซึ่งครอบคลุมถึงวัสดุและข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุในใบรับประกัน ทั้งนี้กรุณานำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบรับประกันสินค้ามาแสดงที่เคาท์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อขอรับสิทธิ์ตามใบรับประกันนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบรับประกันสินค้ามาแสดง

 

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 

 • การรับประกันคุณภาพสินค้านี้ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิต และวัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้า หากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดมาจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการใช้งานปกติ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิต และความบกพร่องในการใช้งานของวัสดุหรือชิ้นส่วนต่างๆ
 • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง หรือการใช้งานแบบผิดวิธี รอยขีดข่วน คราบสกปรก และรอยเปื้อน สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง ซ่อมแซม เคลื่อนย้าย สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน สินค้าขึ้นรา สนิม สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน และรอยที่เกิดจากธรรมชาติของวัสดุ สินค้าขายตามสภาพ สินค้าตัวโชว์ สินค้าแถม สินค้า Clearance Sale สินค้า Value Choice และสินค้าที่ถูกนำไปใช้งานเพื่อธุรกิจหรือการค้า
 • การรับประกันไม่รวมถึงค่าบริการในการซ่อมแซม ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง และค่าเดินทางในการบริการนอกสถานที่่
 • ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาของการซ่อมแซม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานเท่าเทียมกันทดแทน
 • หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณีในกรณีที่สินค้าเป็นชุด หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น
 • ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ส่งสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การเคลื่อนย้ายสินค้า ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกันสินค้า
 • หากมีการเปลี่ยนหรือโอนกรรมสิทธิ์ของตัวสินค้า บริษัทฯ ถือว่าการรับประกันเป็นที่สิ้นสุด และในกรณีที่เอกสารสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกให้ใหม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้าทางเว็บไซต์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิวโบรชัวร์ แคตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของทางบริษัทฯ กับสินค้าจริงที่ได้รับ
 • สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ฝ่ายประสานงานขาย 02-840-7279 ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์หวายสังเคราะห์

สำหรับเฟอร์นิเจอร์หวายสังเคราะห์นั้น Q Line รับประกันในระยะเวลา 3 ปีแบบจำกัดการคุ้มครอง (3-year limited warranty) สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ที่มิใช่ทางการพาณิชย์ ซึ่งครอบคลุมถึง การ รับประกันหากเกิดการชำรุดที่เกิดจากฝีมือการจักสาน หรือ การชำรุดที่เนื้อเส้นใยสังเคราะห์ การรับประกันนี้จะ มีผลภายใน 3 ปี นับจากวันที่ท่านซื้อสินค้า หรือ นับจากวันที่ท่านรับสินค้า ในกรณีที่ความเสียหายชำรุดนั้นเกิด จากการใช้ที่ผิดปกติวิสัย การใช้ความรุนแรง หรือ การใช้แบบผิดวิธี กว่าที่ควรปฏิบัติทั่วไป จะมีผลให้ไม่สามารถ รับความคุ้มครองจากประกันนี้ได้เลย 

 

หากเกิดการชำรุดในส่วนที่เกิดจากฝีมือการจักสาน หรือ จากตัวเนื้อวัสดุหวายสังเคราะห์นั้นชำรุด Q Line อาจจะเลือกดำเนินการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ว่า ควรจะซ่อมแซมหรือ ควรเปลี่ยนชิ้นส่วนเพียง บางส่วน หรือ ควรรับคืนสินค้าและเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่นั้น บริษัทฯ จะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากลูกค้าเลย หากเข้าเงื่อนไขการรับประกันที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ อาจจะมีการขอตรวจสอบการชำรุดของสินค้าเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่ หรือ ตัวแทนจำหน่ายของ Q Line ก่อนที่ จะตัดสินใจ ซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้านั้นก็ได้ 

 

 

About us | Calendar | Career | Customer Service-Warranty Policy | Privacy Policy | Terms & Condition | Site MapCopyright 2024 Charoen Somprasong Co.,Ltd.
All Right Reserved

web design by webunique co.,ltd

subscribe to receive updates/promotions

Hot line

02-840-7279 / 02-840-7379